Spotfin Butterflyfish - Butterflyfish (Chaetodon ocellatus)

Seen in 38.04% of all REEF surveys in the TWA region.

Spotfin Butterflyfish - Butterflyfish (<i>Chaetodon ocellatus</i>)

Dates: 1/1/93 - 4/14/24

Region: TWA

Expand all Collapse all